Kiến nghị 7 giải pháp chống thuốc lá nhập lậu

Để Chỉ thị Tăng cường công tác đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu của Thủ tướng Chính phủ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước và bảo vệ người tiêu dùng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Đồng thời có những chính sách kiểm soát ngành thuốc lá hợp pháp trong nước phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Theo báo cáo của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam: Trong 5 tháng ...

Admin02

31 Đã ký

Kiến nghị Cải cách, Hiện đại hoá Giáo dục

Bản kiến nghị này gồm ba phần. Phần đầu phân tích thực trạng của giáo dục để tìm ra cái gốc các khó khăn và bất cập hiện nay. Phần thứ hai đề xuất phương hướng hiện đại hoá giáo dục để khắc phục các khó khăn và bất cập một cách cơ bản. Phần thứ ba trình bày một số giải pháp cấp bách cần thực hiện để trả lại môi trường hoạt động bình thường cho giáo dục, và mở đường chuyển dần sang cải cách, hiện đại hoá toàn hệ thống

Cuutro02

1001 Đã ký