Mục tiêu - Sứ mệnh

 

Mục tiêu sứ mệnh của HopeCom.org: Kết nối cộng đồng, trợ giúp thành viên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ cải thiện chất lượng môi trường sống.

  1.  Hỗ trợ, tài trợ các chương trình, dự án về bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
  2.  Trợ giúp cho người dân được khám chữa bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.
  3.  Kết nối cộng đồng, trợ giúp thành viên thực hiện các sáng kiến ý tưởng, giải quyết vấn đề quan tâm thông qua việc khởi tạo, chia sẻ kiến nghị, huy động nguồn lực, thúc đẩy giải pháp nhằm đạt được kết quả mong muốn và giải quyết các vấn đề mà mỗi kiến nghị, cứu trợ đặt ra.
  4. Cứu trợ khẩn cấp nạn nhân thiên tai, sự cố và dịch bệnh...

 

 

 

Các vấn đề kiến nghị phản ánh và đề xuất quyên góp cứu trợ thường có hiệu quả khi tập trung vào các mục tiêu phúc lợi xã hội và môi trường bao gồm mọi vấn đề mà cộng đồng quan tâm ví dụ như: sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, chính sách thuế, phí, hỗ trợ gia đình chính sách, cứu trợ thiên tai, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu, trồng cây xanh, bảo vệ rừng, khu bảo tồn môi trường, bảo vệ động vật…