CƠ CẤU CHI PHÍ TÀI TRỢ, HỖ TRỢ THEO TỔNG NGUỒN THU

1. Tổng mức chi cho các chương trình dự án, các hoạt động tài tợ hỗ trợ trực tiếp cho người thụ hưởng:

100%

Đối với Cứu trợ khẩn cấp thiên tai, dịch bệnh và các khoản theo địa chỉ yêu cầu của Nhà tài trợ được chi đủ 100%. Các chi phí vận chuyển, quản lý liên quan...chi từ nguồn đối ứng của Quỹ

2. Tổng mức chi cho hoạt động tổ chức vận động tạo nguồn và hoạt động quản lý quỹ: 

Chi từ nguồn vốn đối ứng của Quỹ

 

____________________

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 10/2020 - Tải xuống