Trả tự do cho bác sĩ Hoàng Công Lương

1

Đã có 1 người ký, hãy cùng nhau đạt được 1.000

Kiến nghị này được gửi đến: Thủ tướng, Thẩm phán

Dang Thi Mai Phuong

1 Đã ký

Điều tra quy mô rộng và sâu tất cả những đối tượng có liên quan, không thể quy trách nhiệm cho 1 con tốt
Ngày đăng: 02.02.2019