Giảm án cho ông Hiến để ông Hiến cơ hội được thấy sự khoan hồng của Đảng và chính phủ

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 1.000

Kiến nghị này được gửi đến: Chủ tịch nước, Chủ tịch nước CH XHCN VN

Phạm Ánh Hồng

0 Đã ký

Giảm án cho ông Hiến
Ngày đăng: 16.07.2018