Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc bất cập cho các doanh nghiệp thủy sản

13

Đã có 13 người ký, hãy cùng nhau đạt được 50

Kiến nghị này được gửi đến:

Anh Tran Ngoc

13 Đã ký

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 18/2018/CV-VASEP gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TN & Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường về việc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp (DN) thành viên chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo các Quý Cơ quan đã luôn hỗ trợ VASEP và các doanh nghiệp (DN) thủy sản tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh theo các Nghị quyết 19 của Chính phủ thời gian qua. Theo phản ánh của các DN Hội viên VASEP từ năm 2015 đến nay, các nhà máy chế biến thủy sản (CBTS) đang gặp 04 nội dung vướng mắc, bất cập lớn trong việc thực thi 2 văn bản liên quan đến lĩnh vực xử lý nước thải: Tại QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản, có vướng mắc ở 3 nội dung gồm: 1) vướng mắc vượt ngưỡng của chỉ tiêu phốt pho; 2) vượt ngưỡng của chỉ tiêu Nitơ – Amoni; 3) Bất cập trong việc áp dụng QCVN giữa nhà máy thủy sản trong khu công nghiệp (KCN) và ngoài KCN. Còn nội dung vướng mắc thứ 4 là tại khâu liên quan đến nước thải ao nuôi cá Tra, phía ngành TNMT đang không đồng ý áp dụng quy chuẩn QCVN 02-20:2014/BNNPTNT (của Bộ NNPTNT) – "Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao, điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và ATTP” mà yêu cầu nước thải của hoạt động nuôi cá tra phải đạt các chỉ tiêu gây ô nhiễm theo giới hạn quy định tại cột A QCVN 40:2011/BTNMT – "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp" được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT- BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ TNMT. Từ Qúy 3/2017, sau cuộc họp đối thoại giữa VASEP với một số Bộ ngành do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì ngày 13/5/2017, Bộ TNMT đã dự thảo QCVN sửa đổi QCVN 11-MT:2015 về nước thải chế biến thủy sản kể trên, nhưng các quy định trong dự thảo chưa giải quyết các bất cập-vướng mắc này theo kiến nghị hồi tháng 4/2017 của VASEP. Ngày 20/11/2017, Hiệp hội VASEP tổng hợp các ý kiến thành văn bản số 178/2017/CV-VASEP gửi tới Bộ TNMT để báo cáo, kiến nghị xem xét đối với QCVN nước thải chế biến thủy sản dựa trên các ý kiến khoa học khách quan. Đến ngày 19/01/2018, Bộ TNMT có công văn số 308/BTNMT-TCMT phản hồi cho VASEP về những kiến nghị này. Tại công văn 308, Bộ TNMT cho biết đang trong quá trình rà soát sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng quy định chặt chẽ hơn, ghi nhận các ý kiến góp ý cho dự thảo QCVN về nước thải CBTS của VASEP và xem xét trong quá trình rà soát, sửa đổi, ban hành. Gửi kèm theo công văn này là văn bản số 178/2017/CV-VASEP kèm ý kiến bằng văn bản của PGS.TS Lưu Đức Hải và PGS.TS Phạm Hồng Nhật. Trước các tác động không nhỏ của vấn đề đối với công tác xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ TN-MT, NNPTNT sớm xem xét hỗ trợ giải quyết các kiến nghị của VASEP để đảm bảo sự hài hòa giữa quản lý nhà nước và các điều kiện của thực tế trên cơ sở khoa học & thông lệ quốc tế, bao gồm: 1. Bỏ chỉ tiêu phospho ra khỏi Dự thảo QCVN 11:2017; 2. Giữ nguyên mức giới hạn kiểm soát của Amoni và N như trong QCVN 11:2015. 3. Bổ sung khung pháp lý trong Dự thảo QCVN để tạo cơ chế thỏa thuận hợp lý giữa nhà máy thủy sản trong khu công nghiệp với BQL Khu công nghiệp các tỉnh nhằm đảm bảo sự công bằng & hài hòa trong áp dụng QCVN nước thải chế biến thủy sản. 4. Thống nhất áp dụng quy chuẩn QCVN 02-20:2014/BNNPTNT cho nước thải từ ao nuôi cá tra trước khi thải ra môi trường bên ngoài.
Ngày đăng: 18.03.2018