Trang web hopecom.org đang hỗ trợ hàng ngàn thành viên khởi tạo, chia sẻ các kiến nghị, các giải pháp và ý tưởng, trợ giúp thành công cho cá nhân và cộng đồng.

86.597

Thành viên

123.817

Đã ký

267

Kiến nghị

16

Cứu trợ

Thời Báo VN

Đúng như tên gọi Cộng đồng Hy vọng, HopeCom.org đang nỗ lực kết nối, trợ giúp đem hy vọng tới cộng đồng. Cùng với các thành viên, HopeCom làm việc với những cá nhân, tổ chức hữu quan để tìm ra các giải pháp mới cho mọi vấn đề lớn, nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ