Quỹ CHPF tài trợ các dự án phát triển cộng đồng

31/07/2021

 

 

QUỸ HỖ TRỢ BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - CHPF

Community Health Protection Foundation

THÔNG BÁO 

MỜI NỘP ĐỀ XUẤT CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NĂM 2021 2022

Quỹ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng - CHPF thông báo mời đề xuất các dự án nhỏ của địa phương, được hỗ trợ bằng đóng góp tài chính trong khuôn khổ chương trình phát triển cộng đồng của Quỹ.

 Các dự án địa phương nhỏ là các dự án phát triển cộng đồng quy mô nhỏ do Quỹ CHPF trực tiếp quản lý. Người đề xuất, thực hiện dự án là một tổ chức trong nước đã đăng ký tại Việt Nam, nhóm thiện nguyện, tình nguyện viên. Dó có thể là một tổ chức giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xã hội hoặc văn hóa, một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ, một hợp tác xã, một cơ quan quản lý địa phương hoặc một cộng đồng địa phương. 

Mục đích của chương trình là hỗ trợ các hoạt động phát triển của cộng đồng ở quy mô tỉnh huyện xã trên cơ sở các đề xuất, sáng kiến từ các nhóm ở chính khu vực địa phương đó. Các dự án nhỏ của địa phương không chỉ mang lại kết quả phát triển cộng đồng đo đếm được mà còn phải góp phần nâng cao tầm nhìn của Quỹ ở trong nước. 

LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Nhiều dự án khác nhau có thể được hỗ trợ, chẳng hạn như các dự án thúc đẩy phát triển địa phương trong các lĩnh vực:

# Cải thiện sức khỏe hoặc chăm sóc y tế, dịch Covid-19, 

# Xóa đói giảm nghèo, 

# Phổ cập giáo dục, đào tạo nghề cho người dân ở nông thôn, 

# Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, động vật 

# Nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.

AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT CHO MỘT DỰ ÁN NHỎ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Một dự án địa phương nhỏ chỉ có thể được thực hiện bởi một tổ chức ở địa phương, vùng dự án có tư cách pháp nhân trong nước, nhóm thiện nguyện, tình nguyện viên... 

Đó có thể là một tổ chức giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xã hội hoặc văn hóa, một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ, một hợp tác xã, Doanh nghiệp phúc lợi xã hội, cơ quan quản lý địa phương hoặc một cộng đồng địa phương. 

Hồ sơ không được chấp nhận nếu đệ trình bởi một cá nhân.

Dự án phải phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của địa phương (Tỉnh huyện xã) và phải phù hợp với các ưu tiên trong Chương trình phát triển cộng đồng của Quỹ.

 Dự án phải hiệu quả và tiết kiệm, vì lý do đó, tất cả các khoản thu phải được lập thành văn bản. Chi phí cá nhân (tiền lương / lệ phí, chế độ ăn, ở, bảo hiểm đi lại, tiêm chủng và các chi phí nhân sự khác) không được vượt quá 25% tổng ngân sách. 

  Khoản đóng góp có thể hợp vốn, đồng tài trợ của dự án từ các nguồn khác. Dự án phải được thực hiện từ ngày ký hợp đồng (khoảng tháng 3 hàng năm) đến tháng 10 năm đó. Việc gia hạn dự án đến tháng 11 là giới hạn chót. 

NGÂN SÁCH VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Khoản đóng góp tài chính cho một dự án địa phương nhỏ lên đến 230.000.000 VND (khoảng 10.000 - USD). 

Mỗi tổ chức có thể xin đề xuất một số dự án, nhưng chỉ một dự án của người nộp đơn có thể được duyệt hỗ trợ từ quỹ CHPF.

CÁCH NỘP HỒ SƠ CHO MỘT DỰ ÁN NHỎ ĐỊA PHƯƠNG

 Đơn xin tài trợ cho một dự án nhỏ của địa phương phải bao gồm: 

- Mẫu thông tin chung: điền đầy đủ thông tin, có chữ ký và đóng dấu của tổ chức. Dòng tiền phải ghi số tiền bằng VNĐ.

 - Bản sao đã xác minh của tài liệu xác nhận rằng người nộp đơn có tư cách pháp nhân (đã được đăng ký chính thức); 

- Xác nhận rằng người ký trên mẫu nhận dạng có đủ năng lực để ký đơn, dạng giấy ủy quyền. Hồ sơ phải được gửi đến Văn phòng Quỹ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm dưới dạng bản giấy theo địa chỉ sau: 

 Quỹ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Tầng 6 số 9 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội 

Trước khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, mẫu đơn nhận dạng phải được gửi dưới dạng điện tử (bản quét PDF và tệp Excel) đến địa chỉ e-mail contact@hopecom.org

ĐIỀU KHOẢN GHI NHỚ

 Thời hạn nhận hồ sơ đến Quỹ: ngày 15 tháng 10. 

Sau khi được Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt dự án, Giám đốc quỹ sẽ ký hợp đồng thực hiện dự án với người nộp đơn trúng tuyển chậm nhất vào ngày 30 tháng 3 mỗi năm. 

Dự án nhỏ của địa phương phải hoàn thành chậm nhất đến tháng 10 năm đó. 

Tất cả các tài liệu và chứng từ tài chính phải được chuyển đến VP Quỹ tại Hà Nội trước ngày 31 tháng 10 mỗi năm.

 Báo cáo hoàn thành dự án cuối cùng và tài liệu ảnh phải được chuyển đến VP Quỹ tại Hà Nội trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Quỹ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

Tầng 6 số 9 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội 

Email contact@hopecom.org, Hotline: 032 6471758

Download Mẫu Đề xuất dự án Phát triển cộng đồng qui mô nhỏ: TẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN: TẠI ĐÂY