HƯỚNG DẪN QUYÊN GÓP, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG E-BANKING HOẶC THẺ VISA/MASTER

1. Bước 1: Vào bài đăng/Kiến nghị quan tâm cụ thể: Ví dụ Bài Quyên góp ủng hộ cháu Tô Mạnh Hùng; đi xuống dưới trang/hoặc sidebar bên cạnh trong PC, nhấp vào khung “Thông tin Tài trợ” như hình … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN QUYÊN GÓP, THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG E-BANKING HOẶC THẺ VISA/MASTER